Pomoć

Neka vam bude pri ruci ovaj pojmovnik koji sadrži osnovnu ali i medijsku terminologiju, te formate i tehničke termine.

Banner

Slikovni oglas na internetu, moze biti animiran ili statican (sve rjeđe). Banner se post- avlja na stranice unutar predefiniranih pozicija i u skladu s dimenzijama tih pozicija.

Brandiranje stranice / Page takeover

Oglašavanje putem promjene svih ili većine uočljivijih dijelova neke web stranice (pozadina, gornji banner, pojedini elementi navigacije).

Cacheing

Proces spremanje pregledanog sadržaja u privremenu memoriju kako se isti ne bi morao ponovno učitavati prilikom ponovnog pregledavanja u kratkom periodu. Briše se nakon zatvaranja browsera.

Cookie

Tekstualan dokument koji browser bilježi na računalu korisnika prilikom novog posjeta nekoj stranici na internetu. Taj dokument bilježi osnovne podatke o svakom posjetu korisnika toj stranici. Cookie je uvijek vezan uz određenu stranicu, a korisnik ga može obrisati sa svog računala ako želi.

CPC

Cost-per-Click, trošak jednog klika. Računa se kao omjer cijene oglašavanja u određenom periodu i prikupljenog broja klikova u tom periodu.

CPI

Cost-per-Impression, trošak po impresiji.

CPM

Cost-per-Thousand, trošak generiranja 1000 impresija.

CTR

Click-through-Rate, omjer broja impresija i klikova koje su te impresije ostvarile.

Dynamic ad rotation

Postavljanje bannera na rotacijski, nasumični način kako bi posjetitelji bili izloženi različitim kreativama na različitim dijelovima web site-a.

Expandable banner

Banner koji proširuje svoje dimenzije nakon što korisnik pređe mišem preko njegove površine.

Floating banner / Layer ad

Banner koji se pojavljuje nekoliko sekundi nakon što se učita stranica i pokriva svojom površinom sučelje stranice. Smatra se agresivnom metodom oglašavanja, no postiže velik omjer klikova u usporedbi s drugim formatima. Obavezno se sam gasi nakon određenog perioda (15 s standard), a gotovo uvijek se koristi uz opciju frequency capping-a.

Frequency

Frekvencija, prosječan broj izlaganja korisnika banneru u određenoj kampanji.

Frequency Cap

Proces limitiranja broja emitiranja bannera pojedinom korisniku. Najčešće se koristi s floating bannerima kako bi se spriječilo zasićenje kreativom.

Google adwords

Google usluga namijenjena oglašivačima/agencijama koja nudi plasiranje oglasa na tražilici Google te mreži Google stranica na bazi kontekstualnog oglašavanja.

HTML

HyperText Markup Language programski je jezik za kreiranje web stranica. Koristi se za stvaranje hipertekstualnih datoteka (datoteka koje sadržavaju linkove). HTML služi za izradu semantičke strukture web stranica, dok se prezentacija i izgled stranice definira pomoću stilova CSS (cascading style sheets).

Impresije / Page view

Jedinica prikaza bannera korisniku. Dakle, svaki put kad korisnik vidi banner, to se računa kao impresija.

Pay-per-click

Metoda plaćanja u kojoj se oglas prikazuje neograničen broj puta na temelju p rethodno definiranog budžeta, a plaća se samo klik koji korisnik ostvari na temelju generiranih impresija.

Peel-off

Vrsta oglašavanja gdje se poruka oglašivača nalazi ispod (vizualnog) sloja portala. Kad korisnik otvori stranicu, u rubu se vidi naznaka poruke, poput zavinutog papira (odatle i ime), te korisnik može povući “sloj” portala te otkriti ostatak poruke.

Pre-roll ad

Video oglas u trajanju od max 20 sec koji se pojavljuje prilikom pregledavanja video sadržaja na portalima, neposredno prije samog videa na koji je korisnik kliknuo.

Reach

Broj dosegnutih jedinstvenih korisnika internetskom kampanjom.

Real user

Kategorija koja se računa pomoću COOKIE-ja i IMPRESIJA, a označava broj stvarnih korisnika koji su bili izloženi internetskoj kampanji.

Rich media

Termin koji označava “pojačani” tip medija koji nudi više elemenata poput video sadržaja ili audio sadržaja unutar prostora bannera.

ROI

Return-on-Investment, povrat uloženog novca u kampanju, mjeri se pomoću ostvarenih klikova odnosno konverzija, ovisno o odabiru prioriteta oglašivača.

Rotacijski / Fiksni banner

Vrste bannera na web stranicama. Rotacijski se banner mijenja svaki put kad korisnik ponovo dođe na stranicu, te nudi potencijal da svaki korisnik vidi drukčiju poruku i oglas na više mjesta na istom web site-u, dok fiksni ostaje vidljiv tijekom cijelog vremena zakupa te na istoj poziciji.

Subscribe / Unsubscribe

Proces koji označava pretplaćivanje odnosno otkazivanje pretplate na određeni sadržaj. Često se pojavljuje kod primanja newslettera i ostalih formi e-mail marketinga.

Tandem banner

Format oglašavanja na stranici koji obično uključuje dva standardna formata ban- nera; leaderboard + skyscraper, ili leaderboard + floater. Prednost ovog formata je što ta dva bannera mogu biti međusobno sinkronizirana, ili u interakciji. (npr., prvo se u floateru odvije neka radnja koja se zatim preseli na leaderboard).

Terminski zakup / Zakup impresije

Na većini portala se banneri zakupljuju prema broju prikazivanja (impresiji). Terminski zakup se odnosi na zakupljivanje u određenom vremenskom periodu.

Unique user

Kategorija koja se računa pomoću COOKIE-ja i IMPRESIJA, a označava broj jedinstvenih korisnika koji su bili izloženi internetskoj kampanji. Nešto manje precizna brojka od real usera.

URL

Uniform Resource Locator je web adresa određenog resursa na internetu. Resurs na koji pokazuje URL adresa može biti HTML dokument (web stranica), slika, ili bilo koja datoteka koja se nalazi na određenom web serveru. Sintaksa ove adrese je smišljena kako bi bila generička, proširiva, te u mogučnosti prikazati adresu u bilo kojem setu znakova.

Primjer: http://digipark.com.hr/digi.jpg je URL adresa koja određuje gdje se na webu nalazi resurs - digitalna slika digi.jpg. Prvi dio URL-a (http://) govori da se tom resursu može pristupiti preko HTTP protokola, te da se resurs nalazi na web serveru (hostu) s nazivom domene “digipark.com.hr”, a nakon toga prikazuje putanju kroz strukturu direktorija na disku toga servera.